Important Letters

Sr. No
Subject
Date
Download
1 ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत बाहृययंत्रणेव्दारे नेमण्यात आलेल्या जिल्हा व तालुका स्तरावरील प्रोग्रामर व डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांचे मानधनामध्ये सुधारणा करणेबाबत 25-05-2021
2 महाआवास अभियान- ग्रामीण अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व इतर राज्य पुरस्कृत आवास योजनांकरिता घरकुल रंगसंगतीबाबत. 18-05-2021
3 ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध करून घेतलेल्या ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता (RHE) यांना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (IIT Bombay) मुंबई यांचेमार्फत प्रशिक्षण देणेबाबत. 30-04-2021
4 घरकुल मार्ट व कॉप – शॉपच्या लोगो(परिचय चिन्ह) वापराबाबत 31-03-2021
5 महा आवास अभियान – ग्रामीण च्या जाहिरात प्रसार व प्रसिध्दी बाबत. 26-03-2021
6 जिल्हा तसेच तालुका स्तरावर बाहययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घ्यावयाच्या मनुष्यबळ सेवा सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेड या केंद्र पुरस्कृत उपक्रमाद्वारे उपलब्ध करुन घेणेबाबत. 19-03-2021
8 जिल्हा तसेच तालुका स्तरावर बाहययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घ्यावयाच्या मनुष्यबळ सेवा सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड या केंद्र पुरस्कृत उपक्रमांद्वारे उपलब्ध करुन घेणेबाबत. 16-03-2021
9 अनिच्छित लाभार्थी, मृत्यू लाभार्थी, कायमस्वरुपी किंवा तात्पुरते स्थलांतरित लाभार्थी साठी कार्य पद्धत 13-03-2021
10 ज्या लाभार्थ्यांना यापूर्वी घरकुले मंजूर झालेली आहेत व त्यांची नावे आवास प्लस मध्ये आहेत त्यांची नावे वगळण्याबाबत. 2-03-2021
11 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत गवंडी प्रशिक्षणासाठी लाभधारकांची, गावांची व प्रशिक्षणार्थी गवंडी यांचे सुधारित उद्दिष्ट. 15-02-2021
12 ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमण कायम करणेसाठी दिरंगाई होत असलेबाबत 2-2-2021
13 घरकुल लाभार्थ्यांना MGNREGA चा लाभ देणे करीता मस्टर वेळेवर काढणेबाबत. 12-01-2021
14 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेची पुनर्रचना करणेबाबत. 31-12-2020
15 सन २०१९-२० पासून तालुकास्तरावर नवीन नमुन्यात FTO रजिस्टर ठेवण्याबाबत. सुधारित नमुना व AFMS FTO साठी नमुना विहित करणेबाबत. 24-09-2020
16 दि. 20 नोव्हेंबर रोजीचा ‘आवास दिन’ व दि. 16 नोव्हेंबर ते 22 नोव्हेंबर, 2020 या कालावधीत ‘आवास सप्ताह’ साजरा करणेबाबत. 17-11-2020