Govt. Resolutions - MahaAwaas Abhiyan

Sr. No
Subject
Gr Date
Download
1 केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत विविध आवास योजनांमध्ये गतिमानता व गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यात ‘महा आवास अभियान - ग्रामीण 2021-22’ राबविणेबाबत. 16-11-2021
2 प्रधानमंत्री अवास योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता यांच्या मानधनात वाढ करणे व मानधन अदा करण्याच्या पद्धतीत बदल करणेबाबत. 12-11-2021
3 “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत ग्रामविकासाचे विविध उपक्रम राज्यात राबविणेबाबत. 06-10-2021
4 केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व इतर राज्य शासन पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करण्याकरीता कृतीदल(Task Force) स्थापन करण्याबाबत. 24-09-2021
5 केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत विविध आवास योजनांना गतिमान करणे व गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यात महा आवास अभियान - ग्रामीण यास मुदतवाढ देणेबाबत. 03-05-2021
6 केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत विविध आवास योजनांना गतिमान करणे व गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यात महा आवास अभियान - ग्रामीण यास मुदतवाढ देणेबाबत. 31-03-2021
7 केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत विविध आवास योजनांना गतिमान करणे व गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यात महा आवास अभियान - ग्रामीण यास मुदतवाढ देणेबाबत. 25-02-2021
8 केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत विविध आवास योजनांना गतिमान करणे व गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यात महा आवास अभियान - ग्रामीण राबविणेबाबत. 19-11-2020